Personvernerklæring

Som bruker på nettstedet aksepterer du vilkårene under.

Personvernerklæring for Torbjørn Dahl – Hellchess

Innhold
Om denne personvernerklæringen
Hva er personopplysninger?
Kort om tjenesten
Formålet med behandling av personopplysninger i tjenesten
Registrerte personopplysninger, rettslig grunnlag og lagringstid
Utlevering av dine personopplysninger til andre
Sikkerheten rundt dine personopplysninger
Dine rettigheter
Rett til informasjon og innsyn
Rett til korrigering
Rett til å begrense behandlingen
Rett til sletting
Rett til å fremme innsigelse
Rett til å klage over behandlingen
Kontakt

Om denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan behandlingsansvarlig håndterer dine personopplysninger i tjenesten. Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson, jf. personopplysningsloven § 2 og GDPR artikkel 5 nr. 1. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysninger er om opplysningene kan knyttes til en konkret person. Opplysninger, som alene ikke kan knyttes til en enkeltperson, kan i tilfeller hvor opplysningen forekommer sammen med andre data utgjøre en personopplysning.

Kort om nettbutikken

Nettbutikken drives av enkeltmannsforetaket Torbjørn Dahl – Hellchess. I nettbutikken selges bøker i papirformat og nedlastbare utgaver av pdf.

Formålet med behandling av personopplysninger i nettbutikken

Tjenesten behandler ulike typer persondata med følgende formål: Behandle bestillinger, kommunikasjon med kunden og regnskap.  I nettbutikken vil du kunne få lenker til eksterne leverandører/tjenester. Innhold i disse tjenestene er ikke innbefattet av denne personvernerklæringen.

Registrerte personopplysninger, rettslig grunnlag og lagringstid 

Følgende persondata registreres om bestiller i nettbutikken: Informasjon nødvendig for håndtering av bestillinger. Registrerte personopplysninger om forfattere og kontaktpersoner dekkes av Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f – å utføre en oppgave av berettiget interesse.

Utlevering av dine personopplysninger til andre

Informasjon knyttet til brukers dialog med tjenesten. Nødvendig for å tilpasse funksjonalitet i tjenesten og for autentisering av brukere. Vi anvender ekstern analysetjeneste for å videreutvikle og administrere tjenesten. Vi henter informasjon om type nettlesere, statistikk for sidetreff og antall brukere av tjenesten. Informasjon fra sluttbruker er anonymisert før analyse.

Google Analytics
Logg over bruk av systemet knyttet til innlogget bruker og/eller ip-adresse. Ved
anonym bruk i nettbutikken vil ip-adresse være registrert, noe som i enkelte tilfeller kan
spores tilbake til en person. Formålet med logg er å ivareta sikkerhet og integritet i
systemet, yte brukerstøtte, samt å analysere bruk av tjenesten. Opplysningene som
samles inn inkluderer tidspunkt, bruker-id, ip-adresse, informasjon om nettleser og
maskinvare, sesjonsinformasjon og annen informasjon som nettleser normalt
avleverer.

Nettstedet drives med tjenestene Woocommerce og WordPress.org. Sidene benytter informasjonskapsler (cookies). De som yter disse tilleggstjenestene har egne personvernærkleringer på sine sider. Ved kjøp deles opplysninger med betalingstjenesten Stripe.

Sikkerheten rundt dine personopplysninger

Informasjonen om din aktivitet lagres for å kunne gi deg brukerstøtte og for å kunne si noe om den generelle bruken av tjenesten. Persondata blir lagret inntil en av følgende hendelser inntreffer:

● Brukersamtykket trekkes tilbake
● Formålet med behandling av personopplysninger er oppfylt
● Behandlingsansvarlig beslutter å legge ned nettbutikken.

Logg og backup av systemdata lagres inntil 1 år. Personopplysningene dine vil ikke være gjenstand for profilering.  Utlevering eller eksport av data defineres som enhver avgivelse av data foruten til eget system/behandling eller til den registrerte selv eller noen som mottar data på dennes vegne.
● Tjenesten anvender Google Analytics for å analysere trafikk. Personopplysninger (ip-adresse) blir anonymisert før de sendes til Google. Google Inc er et selskap registrert i USA, og er deltaker i Privacy Shield. Personopplysninger i tjenesten er sikret med flere tiltak. Alle overføringer til og fra tjenesten er kryptert. Ansatte som behandler dine persondata er underlagt taushetsplikt, og dette gjelder også ansatte hos underleverandører.

Dine rettigheter

Rett til informasjon og innsyn. Du har krav på å få informasjon om hvordan dine personopplysninger blir behandlet i tjenesten. Denne personvernerklæringen er ment å inneholde den informasjonen du har rett til å få. Du har også rett til å se/få innsyn i dine personopplysninger som er registrert i tjenesten, og også andre personopplysninger som blir innhentet etter aktiv pålogging fra deg. Du har også rett til å få utlevert en kopi av personopplysninger om deg, dersom du ønsker det.

Rett til korrigering

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg korrigert. Du har også rett til å få ufullstendige personopplysninger om deg supplert. Dersom du mener tjenesten viser feil eller mangelfulle personopplysninger, ber vi deg om å ta kontakt med behandlingsansvarlig og at du begrunner hvorfor du mener personopplysningene er feil eller mangelfulle.

Rett til å begrense behandlingen

I enkelte tilfeller kan du ha rett til å kreve behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Begrenset behandling vil si at personopplysningene fortsatt blir lagret, men at annen behandling i tjenesten begrenses. For å kunne kreve begrenset behandling av personopplysninger, må vilkårene i personopplysningsloven og GDPR artikkel 18 være oppfylt. Du kan kreve begrenset behandling
● I påvente av at behandlingsansvarlig korrigerer feil eller mangelfulle personopplysninger
● Dersom du har fremmet en innsigelse mot behandlingen (se mer om dette under)
● Dersom personopplysningene er nødvendig for å opprette eller forsvare et rettslig krav
Blir begrenset behandling iverksatt, vil du varsles av behandlingsansvarlig før begrensningen oppheves.

Rett til sletting

Du har rett til å kreve at vi sletter personopplysninger om deg. Dersom du ønsker å få slettet dine personopplysninger, ber vi deg om å ta kontakt med behandlingsansvarlig. Ved henvendelse er det viktig at du begrunner hvorfor du ønsker at personopplysningene blir slettet, og om mulig også opplyser hvilke personopplysninger du ønsker å få slettet. Vær oppmerksom på at lovverket i enkelte tilfeller gir oss anledning til å gjøre unntak fra retten til sletting. For eksempel vil dette være tilfelle når vi behandler personopplysningene for å oppfylle en lovpålagt oppgave, eller for å ivareta viktige samfunnsinteresser som arkivering og statistikk.

Rett til å fremme innsigelse

Du har rett til å fremme innsigelse mot behandling av dine personopplysninger under visse vilkår, definert i GDPR artikkel 21. Dette gjelder dersom;

● Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger er basert på legitime interesser, i allmenn interesse, eller ved utøvelse av offentlig myndighet.
● Behandling av personopplysninger innebærer direkte markedsføring eller profilering
● Behandling av personopplysninger skjer med tanke på vitenskapelig/historisk forskning eller statistikk.

Ved bruk til statistikk vil persondata være anonymisert.
Vær imidlertid oppmerksom på følgende;

● Dersom du har et særskilt behov for å få stanset behandlingen ber vi deg om å ta kontakt med innehaver,
eksempelvis hvis du har et beskyttelsesbehov, fortrolig adresse, eller lignende.
● Når det er gitt samtykke for behandling av personopplysninger, har du rett til å trekke samtykket.

Rett til å klage over behandlingen.

Dersom du mener vi ikke har behandlet personopplysningene på en korrekt og lovlig måte, eller hvis du mener at vi ikke har klart å oppfylle dine rettigheter, har du mulighet til å klage over behandlingen. Se nederst for informasjon om hvordan du kan kontakte oss. Dersom vi ikke tar klagen din til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet. Datatilsynet er ansvarlig for å kontrollere at norske virksomheter overholder bestemmelsene i personopplysningsloven og GDPR, ved behandling av personopplysninger.

Kontakt

  • Torbjørn Dahl – Hellchess
  • Nedre Stokkanveg 2D
  • 7507 STJØRDAL
  • Organisasjonsnummer: 921653921
  • Epost: t76dahl@gmail.com
  • Mobil: 98209370
  • Innehaver: Torbjørn Dahl